படித்ததில் பிடித்தது – 12 [தார்ச்சாலை]

Last Updated on January 12, 2014 Note that in some cases, the bus images displayed are representative. Please contact the respective bus stands and depots for the most up-to-date bus schedules.

தார்ச்சாலை

தார்ச்சாலை

காட்டுக் கோழியைத் துரத்தி வந்த
பூனை திகைக்க
வழித்தடம் மறிபட்டு
யானை ஒதுங்க
வலசை கிளம்பிய
கதிர்குருவி தடுமாற
காட்டின் நெஞ்சைக் கீறிக் கீறி
எழுகிறது ஒரு தார்ச்சாலை…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*